safety-slider

begeleiden certificeren onderzoeken inventariseren


Als Hogere Veiligheidskundige kan ik, Jutta Leibfried, u bijstaan bij het ontwikkelen van arbo- en veiligheidsbeleid, maar ook bij de bijbehorende implementatietrajecten. Waar in het verleden in Nederland alleen gestuurd werd op techniek en het naleven van regels, gaan huidige trajecten meer op de mens in, de zogenaamde ‘gedragsinterventie’.


Een arbo- en veiligheidsprogramma dient wel in een behoefte te voorzien en moet aansluiten bij de werkzaamheden van het bedrijf. Jutta Leibfried van Safety & Quality engineering heeft dat als geen ander in de vingers. U kunt Jutta Leibfried inschakelen voor het uitvoeren van de hieronder omschreven werkzaamheden.

Begeleiding bodemsaneringen en certificatie BRL 7000

Het correct omgaan met verontreinigde grond en het uitvoeren van bodemsaneringen is een belangrijk aspect in infrastructureel werk. Keuze van uitvoering is afhankelijk van de plaats, de aard en ernst van de vervuiling alsmede de toekomstige functieklasse van de bodem. Voor het uitvoeren van bodemsaneringen gelden in Nederland strenge regels. Een aannemer mag dit alleen uitvoeren als hij in bezit is van een BRL SIKB 7000 certificaat (uitvoering van (water)bodemseringen en ingrepen in de
waterbodem) met bijbehorende protocollen.

Als u nog niet gecertificeerd bent, kan ik met praktisch advies samen met u hiervoor zorg dragen. Daarnaast kan ik uiteraard u V&G uitvoeringsplannen beoordelen, start-werkinstructies geven en de DLP-er terzijde staan tijdens een sanering met CMR stoffen.

Certificeringen op het gebied van veiligheid: VCA & OHSAS 18001

Voor veel bedrijven is het tegenwoordig een must om te werken aan veiligheidscultuur en gedragsinterventie op gebied van veiligheid. Veelal is de eerste stap hier naar toe een veiligheidscertificaat op basis van de VCA-norm of de OHSAS 18001-norm. De VCA norm is oorspronkelijk ontwikkeld in de Petrochemie en tegenwoordig volledig geadopteerd in de bouwwereld. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende niveaus van certificatie, te weten:

  • VCA* : voor onderaannemers
  • VCA** : voor hoofdaannemers
  • VCA-P : voor bedrijven in de petrochemische sector

OHSAS 18001 gaat een stap verder als Arbomanagementsysteem en sluit naadloos aan op een ISO 9001 certificatie. De basis van een Arbomanagementsyteem is ook de ‘plan-do-check-act’ cyclus (PDCA). OHSAS 18001 stelt, naast deze uitvoeringscyclus, ook eisen aan de resultaten van het managementsysteem:

  • de continue verbetering van de arbeidsomstandigheden
  • de beheersing van de arborisico’s als gevolg van de activiteiten van de organisatie
  • het voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen

Uw bedrijf is nog niet volgens de VCA- of OHSAS 18001-norm gecertificeerd? Of u moet zich voorbereiden op hercertificatie? Ik kan u met praktische tips terzijde staan in het gehele traject van de NUL-meting tot het begeleiden van de certificatie zelf alsmede de ‘nazorg’.

S&Q_safety_logo_ohsas S&Q_safety_logo_VCA

 

 

 

 

Explosieveiligheid – ATEX 95

Sinds 2003 is de huidige Europese richtlijn 94/9/EG of te wel ATEX 95, van kracht. Het doel van deze richtlijn is het elimineren of minimaliseren van het explosierisico bij het werken met arbeidsmiddelen in een mogelijke explosieve omgeving. Dit geldt zowel voor apparaten als ook beveiligingssystemen die bedoeld zijn voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar bestaat. Deze richtlijn valt onder de Nederlandse warenwet.

Als producent van apparaten en/of beveiligingssystemen kan het dus nodig zijn dat u uw product(en) ATEX 95 laat certificeren. Dit kan zijn omdat u aan de off-shore markt gaat leveren of nieuwe markten wilt ontsluiten. Bij een ATEX 95 productcertificatie zijn er niet alleen aandachtspunten ten aanzien van het product maar ook het bijbehorende managementsysteem.

Ik kan u begeleiden in de complexe materie van de ATEX 95 certificatie van de testfase tot uiteindelijke certificatie.

S&Q_safety_logo_ex

 

 

 

 

S&Q_Quality_schema4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ongevallenonderzoek

Niemand staat te wachten op een ongeval binnen zijn organisatie of bedrijf. Als dit dan toch ondanks alle voorzorgsmaatregelen gebeurt, kan een onafhankelijk ongevallenonderzoek u helpen de achterliggende oorzaken te achterhalen. Mijn onderzoek is gericht op het identificeren op directe en achterliggende oorzaken. Op basis hiervan worden de zogenaamde ‘basisrisicofactoren’ vastgesteld die helpen om maatregelen te bepalen die daadwerkelijk effect hebben. U ontvangt een uitgewerkt rapport met interviews, analyses en aanbevelingen voor de organisatie.

Let wel: Belangrijk voor een goed ongevallenonderzoek is dat dit snel na een het gebeurtenis wordt uitgevoerd!

RI&E

De wet bepaalt dat werkgevers en werknemers gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een veilige en gezonde werkomgeving. Sinds 1994 zijn bedrijven verplicht een Risicoinventarisatie & Evaluatie – kort RI&E – uit te voeren. Helaas is dit vaak alleen gericht op het invullen van een wettelijke verplichting en leidt niet tot het beheersen of verbeteren van de arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf.

Heeft u bedrijf nog een getoetste RI&E of moet het Plan van Aanpak geactualiseerd worden? Ik kan dit voor u uitvoeren of uw medewerker(s) ondersteunen opdat er uitvoerbare plannen ontstaan met voldoende draagvlak binnen uw organisatie.

Tegenwoordig kunnen bedrijven met minder dan 25 werknemers gebruik maken van een goedgekeurde branche specifieke RI&E die in hun CAO is opgenomen. Dat scheelt in de kosten! Voor meer informatie kijk op www.rie.nl

V&G overall coördinatie

Het doel van V&G overall coördinatie is het minimaliseren van veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor alle aanwezigen op het bouwterrein. In het Arbobesluit ten aanzien van het bouwproces zijn een aantal wettelijke verplichtingen die zijn opgenomen (Arbobesluit, hoofdstuk 2, afd. 5 (bouwproces) en art. 2.30 t/m 2.35). Hierin wordt de coördinatieplicht voor de opdrachtgever / uitvoerende partij: Indien in de uitvoeringsfase werkzaamheden door twee of meer werkgevers worden verricht, bestaat coördinatieplicht.

Afhankelijk van omvang en duur van het project kan zich deze coördinatie beperken op een ‘toeziend oog’ tot het bepalen van algemene bouwplaatsregels, opstellen van een V&G overall plan en uitgeven van bouwplaatsvergunningen. Ik help u graag bij correct invullen van deze taak.

Veiligheidsinspecties

Vaak worden veiligheidsinspecties in het kader van de VCA norm, OHSAS 18001 norm of andere veiligheidsbeheerssystemen uitgevoerd zonder hier de mogelijke toegevoegde waarde te zien. Veiligheidsinspecties kunnen echter een belangrijke bijdrage leveren aan het continu verbeterproces binnen uw bedrijf op gebied van veiligheid en gezondheid. U wilt immers incidenten of materiële schade voorkomen die uw bedrijf ook nog eens in een slecht daglicht kunnen plaatsen.

Als ‘buitenstaander’ heb ik het voordeel onpartijdig en met een frisse blik naar uw werkomgeving te kijken. Uiteraard maak ik met u van tevoren afspraken over tijdstip, rapportering en eventuele vervolgacties naar aanleiding van de veiligheidsinspecties.